طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

کتابخانه شماره 2

تاریخ اجرا:آذر1399

کارفرما :جناب آقای ضیغمی

موقعیت :بندرعباس

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش چوب با صفحه طرح چوب