طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

کتابخانه و جاکفشی روکش چوب

تاریخ اجرا:آذر 1399

کارفرما :سرکار خانم کرمیار 

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش چوب کرم و قهوه ای آکس چوب