طراحی داخلی رستوران

تاریخ اجرا : مهر 1396 

کارفرما  :کایزن برگر 

موقعیت :مرزداران

هزینه اجرا :800.000.000  ریال