کابینت انزو

تاریخ اجرا : شهریور 1399

کارفرما :جناب آقای شیخ علی

موقعیت :تهران –پاکدشت

هزینه اجرا :………………. ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : هایگلاس و فرامید

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : سنگ طبیعی

متریال بین کابینت : سنگ طبیعی