کابینت پولیش

تاریخ اجرا:مرداد99

کارفرما :جناب آقای اسماعیلی

موقعیت :یوسف اباد

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : پولیش

   متریال صفحه : سنگ طبیعی