کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا : بهمن 1398

کارفرما :سرکار خانم زاهد

موقعیت :تهران – نیاوران

هزینه اجرا :………………. ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

نوع درب : نئوکلاسیک

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : کوارتزTotem

متریال بین کابینت : کوارتزTotem