طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

 کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا: تیر99

کارفرما :جناب آقای صفری

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه:

 نوع درب :نئوکلاسیک

 متریال صفحه : کوارتز