طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

اجرا

 

کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا : اردیبهشت 1399

کارفرما :جناب آقای رجالی

موقعیت :البرز-مهرشهر

هزینه اجرا :810.000.000 ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

نوع درب : نئوکلاسیک

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : کوارتزTotem

متریال بین کابینت : هانکس کره