طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

اجرا

اجرا

 

 کابینت نئو کلاسیک

تاریخ اجرا : خرداد 1399

کارفرما :جناب اقای نصاری

موقعیت :تهران – سردارجنگل

هزینه اجرا :1.134.000.000 ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

نوع درب : نئوکلاسیک

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : سنگ مارمونایت مشکی

متریال بین کابینت : سنگ مارمونایت مشکی