طراحی

طراحی

طراحی

اجرا

اجرا

اجرا

 کابینت ممبران

تاریخ اجرا:تیر 1397

کارفرما :جناب آقای عباسی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش چوب

 متریال صفحه : کرین