طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

 کابینت هایگلاس و فرامید

تاریخ اجرا:تیر 1399

کارفرما :سرکار خانم رضازاده 

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هیگلاس ترک و فرامید

 متریال صفحه : کلکته سفید