طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

اجرا

قبل-بعد

قبل-بعد

قبل-بعد

قبل-بعد

 

 کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا : تیر 1399

کارفرما :سرکار خانم ارغوانی

موقعیت :تهران –خواجه عبدالله

هزینه اجرا :430.000.000ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : هایگلاس و فرامید

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : سنگ مارمونایت

متریال بین کابینت : سنگ مارمونایت