کابینت مدرن

تاریخ اجرا : تیر ماه 1398 

کارفرما :جناب آقای زنبورکچیان

موقعیت :تهران- خیابان جهان ارا

هزینه اجرا :420.000.000ریال

 :متریال استفاده شده در پروژه

متریال درب: هایگلاس سفید ترک

متریال صفحه : 7سانت بلوط آمریکایی

متریال بین کابینت:چوب