کابینت هایگلاس-پروژه آقای یارمحمد

 

 کابینت هایگلاس 

تاریخ اجرا :مرداد 1399

کارفرما :جناب آقای یارمحمد 

موقعیت :تهران-میرداماد

هزینه اجرا:

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : ممبران آکس چوب

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : کرین

متریال بین کابینت : سرامیکPMA