طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

 کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:کرین

کارفرما :جناب آقای صمدیان

موقعیت :تالش

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک و فرامید

 متریال صفحه : کرین