طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

اجرا

 

 کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا : تیر 1399

کارفرما :جناب آقای پورکریمیان

موقعیت :تهران – شهرک غرب

هزینه اجرا :………………. ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : هایگلاس و فرامید

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : سنگ مارمونایت

متریال بین کابینت : سنگ مارمونایت