کابینت مدرن

تاریخ اجرا:دی97

کارفرما :جناب آقای لطفی

موقعیت :متل قو

:متریال استفاده شده در پروژه

 نوع درب :هایگلاس

   متریال صفحه : کرین