طراحی

طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

طراحی

اجرا

اجرا

طراحی

اجرا

اجرا

اجرا

اجرا

 کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:اسفند98

کارفرما :جناب آقای آََشوری

موقعیت :یوسف اباد

:متریال استفاده شده در پروژه

 نوع درب :هایگلاس و فرامید

   متریال صفحه : مارمونایت