طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

اجرا

اجرا

اجرا

اجرا

 

 کابینت ممبران 

تاریخ اجرا : بهمن 1398

کارفرما :جناب آقای توکلی

موقعیت :اصفهان – اردستان

هزینه اجرا :865.000.000 ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : ممبران آکس چوب

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : کرین

متریال بین کابینت : سرامیکPMA