طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

 

 کابینت ممبران

تاریخ اجرا : اردیبهشت 1399

کارفرما :جناب آقای آرمی

موقعیت :تهران – قصرالدشت

هزینه اجرا :1.060.000.000 ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

نوع درب : ممبران

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : کوارتزTotem

متریال بین کابینت : کوارتزTotem